Những Điều Cần Biết Về Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư, Hồ Sơ Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất, Thu Hồi Đất

  • Review Count: 0
  • Rating: 0
  • ViewCount: 0
  • 248,900đ 277,720đ
Tags:

nhà sách tiki

sách tiếng việt

sách chính trị - pháp lý

luật - văn bản luật

những điều cần biết về quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - bồi thường - hỗ trợ - tái định cư - hồ sơ giao đất - cho thuê đất - chuyển mục đích sử dụng đất - thu hồi đất